ANBI

Stichting Loïs is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel ANBI. Op deze pagina vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 1. ANBI gegevens
 2. Bestuurssamenstelling
 3. Beloningsbeleid
 4. Statutaire doelstelling
 5. Werving van gelden

Wat is een ANBI status?

ANBI, kort voor algemeen nut beogende instelling, is een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die zich volledig inzetten voor het algemeen belang. De ANBI-status is een voorwaarde om voor bepaalde belastingvoordelen in aanmerking te komen.

ANBI-status maakt giften aftrekbaar

Dankzij de ANBI-status kan Stichting Loïs en haar donateurs profiteren van aantrekkelijke belastingvoordelen. Zo kun je als donateur (onder bepaalde voorwaarden) schenken met belastingvoordeel. Bij de Belastingdienst vind je meer informatie over de belastingvoordelen voor ANBI’s.

1. ANBI gegevens

Naam van de organisatie Stichting Loïs
Fiscaal nummer 859787527
Dit heb je nodig bij het invullen van je aanvraag voor belastingaftrek.
Telefoonnummer 06 19 929 011
voor zaken betreffende je gift / donatie aan Stichting Loïs.
(Post) Adres Nieuwe Binnenweg 33B
3014 GC, Rotterdam

2. Bestuurssamenstelling

Voorzitter Celina Fortes
Secretaris Odair Inocencio
Penningmeester Vanessa Ordoñez
Bestuurslid Duane Fransman

3. Beloningsbeleid

Bestuurders van Stichting Loïs zetten zich alsnog vrijwillig in, zij ontvangen geen beloning. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeven van de uitvoering van de doelstelling van Stichting Loïs.

Stichting Loïs beheert bankrekeningnummer:
(ABN AMRO BANK) NL68 ABNA 0845 9659 21 t.n.v. Stichting Loïs.

4. Statutaire doelstelling

1. Stichting Loïs heeft ten doel:

 1. Het bieden van opvang en hulp aan kwetsbare vrouwen (en hun kinderen/systeem) met diverse achtergronden, die door mishandeling/bedreiging of opeenstapeling van psychosociale problematiek zonder huisvesting zijn komen te zitten.
 2. Vrouwen en hun systeem te helpen om weer op te bouwen op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk vlak waardoor zij op een waardige manier weer deel kunnen nemen aan de samenleving en maatschappij.
 3. Het bieden van dequate hulpverlening aan kinderen in de opvang. Dit zal middels psychologische hulpverlening plaatsvinden. Om de kinderen effectief te kunnen helpen zal de opvang, naast systeemgerichte hulp aan ouders, gefocuste zijn op de zes pijlers voor hulp voor kinderen:op het gebied van veiligheid, stabiliteit en continuïteit, hechting, psycho-educatie, traumaverwerking en herstel en toekomst.

2. Stichting Loïs tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

 • Het organiseren van preventieve activiteiten;
 • Het bieden van tijdelijk opvang en (ambulante) hulpverlening;
 • Het organiseren van activiteiten gericht op terugval preventie, waaronder begrepen het geven van voorlichting in Nederland, kennisdeling met andere instanties, inzameling van kleding en huisraad waarvan de opbrengst ten goede komt van de opvang;
 • Het geven van coaching en trainingsprogramma gericht op ego versterking, armoedebestrijding en het vergroten van zelfredzaamheid, inzet van psychologische behandeltrajecten, trajecten die deelname aan het onderwijs stimuleren en/of mogelijk maken;
 • Het helpen bij het vinden van een (betaalde) baan ;
 • Het helpen verminderen van schulden, zoals budgetcoaching, ondersteuning in de opvoeding;
 • Het ontwikkelen van programma’s gericht op het systeem/kinderen enzovoorts;
 • Alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
 • Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

3. Stichting Loïs beoogt niet het behalen van winst.

4. Stichting Loïs heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

5. Werving van gelden

De Stichting verwerft gelden voor haar activiteiten door vrijwillige periodieke en incidentele bijdragen van de leden van de gemeente of derden, door acties en collecten voor specifeke doelen en door andere wettige verkrijgingen en baten.